SHAHRAH-E-FAISAL SHOWROOM

#4, Caesars Tower, opp, Ayesha Bawani School, Shahrah-e-Faisal, Karachi.

Tel : +92 21 32792953

 

E-mail : furniture4u@live.com